Vårt tilbud

Skolens elevgruppe har betegnelsen "elever med sosiale/ emosjonelle vansker". Dette er elever med til dels alvorlig problematferd. De mest vanlige diagnosene er AD/HD, Tourette syndrom og Asperger syndrom, de fleste med forskjellige tilleggsproblemer som opposisjonell atferdsforstyrrelse/ utagerende atferdsforstyrrelse, vegringsproblematikk, tvangsatferd mm. Sammen med disse vanskene følger ofte spesifikke lærevansker. Mange av våre elever har omfattende samhandlingsvansker, svært lavt selvbilde og er ofte faglige underytere.
På bakgrunn av erfaringer fra denne elevgruppen har skolen etablert en utadrettet veilednings- tjeneste som tilbys barnehager og skoler i Oslo.