Medier og informasjon

Faget skal styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering. Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at elevene får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget legge til rette for mestringsopplevelser og motivere for læring.

Ved Lønnebakken skole får elevene jobbe med produksjon av publikasjoner som avis, film og bildeserier. Gjennom å lære disse teknikkene lærer de om bruk av informasjonsteknologi i hverdagen og kan bli oppmerksom på bruken av denne rundt seg.