Hovedseksjon

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglene er å gjøre skolen til et trivelig sted for alle.

Elev, hjem og skole har ansvar for at reglene blir fulgt.

Lønnebakken skoles reglement for orden og oppførsel

 

§1 Formål

Alle elever på Lønnebakken skole har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Opplæringslova §9a). Ordensreglementet skal bidra til likebehandling og elevenes rettssikkerhet.

 

§2 Innhold og virkeområde

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, samt regler for tiltak og sanksjoner som skal iverksettes når reglementet blir brutt. Ordensreglementet er gjeldende for elever på Lønnebakken skole i et hvert tilfelle hvor skolen har ansvar for elevene, herunder i undervisning, arrangementer og ekskursjoner, AKS tid og leksehjelp. Reglementet gjelder også for skoleveien, i tråd med gjeldende lover og regler for øvrig.

 

§3 Vurdering av orden og oppførsel

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra Oslo kommunes reglement for orden og oppførsel i Osloskolen, samt dette reglementet. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 

§4 Regler for orden

Elevens ansvar:

· Møte til opplæringen til rett tid

· Møte forberedt til opplæringen

· Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

· Bidra til å holde skolens område rent og ryddig. Dette gjelder både ute og inne.

· Ta vare på personlige eiendeler. Unngå å medbringe verdisaker på skolen.

· La mobiltelefon ligge lydløs i sekk/lomme. Mobilen kan ikke benyttes dersom ikke avtalt med lærer.

 

Foresattes ansvar:

·  Melde sykefravær til kontaktlærer via skolemelding og/eller SMS.

· Søke om permisjon fra opplæringen i god tid. Søknaden skal sendes til skolens postmottak. Søknaden må inneholde informasjon om årsaken til at eleven søkes fri og lengden på perioden. Søknaden vil bli behandlet i henhold til Osloskolens reglement for permisjoner fra opplæringen.

· Avbestille skoletransport når elev blir akutt syk før skoledagen

 

§5 Regler for oppførsel

Eleven skal:

· vise hensyn og respekt for andre.

· behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.

· bidra til et godt skolemiljø

· rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

· ta godt vare på skolens eiendeler.

 

Oppførsel som ikke aksepteres:

· mobbe eller på andre måter krenke andre

· å utøve eller true med fysisk vold

· å fuske eller forsøke å fuske

· å ha med brus, godteri uten at dette er avklart med lærer

· å ha på utesko i skolens gymsal

· å ha med og/eller benytte farlige gjenstander.

· å bruke rulleskøyter, skateboard, sparkesykkel i skolebygningen.

· å gå utenfor skolens område (gjelder barnetrinnet)

· å ha med, bruke eller være påvirket av røyk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler

· å kaste snøball mot annet enn oppsatt blink

 

§6 Sanksjoner

Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak, avhengig av bruddets alvor.

1. Muntlig irettesettelse

2. Muntlig melding til foreldre/foresatte

3.  Anmerkning

4.  Skriftlig advarsel til elev

5.  Skriftlig melding til foreldre/foresatte

6.  Beslagleggelse av farlige gjenstander, eller gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Beslaglagte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte

7. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

8.  Bortvisning fra undervisningen

a) for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll. § 9A-11)

b) for resten av dagen (oppll. § 9A-11)

c) fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen - inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppll. § 9A-11)

9.  Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

 

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig. Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

 

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

 

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

- Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.

 - Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).

 - Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

- Rektor avgjør om reaksjonene i § 6 nr. 7 og 8b/c skal benyttes. Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 6 nr. 1-6 og 8a skal benyttes.

- Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i § 6 nr. 9 skal benyttes.

- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser. Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Reaksjonene i § 6 nr. 8b/c og 9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Ordensreglementet er behandlet skolens Driftsstyre (19.05.21) og trer i kraft 20.05.21

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.