Hovedseksjon

Skolens historie

Bilde av skolen fra 1967/68

Fram til april 2001 hadde skolen lokaler på Majorstua skole, skolen het da Bogstadveien skole. Bogstadveien skole var et godt innarbeidet navn og er fortsatt brukt av mange. Fra starten av var skolen en liten avdeling under Majorstua skole som ble ledet av spesialpedagog Anne-Sofie Høe. Hun ble også skolens første rektor og hun ledet skolen fram til 1995. Mange spesialskoler ble drevet fram av enkeltpersoner og Anne Sofie Høe var en ildsjel som kom til å bety svært mye for skolens elever og deres foreldre. Hun var alltid à jour i det spesialpedagogiske fagfeltet, hun drev aktiv skoleutvikling og inspirerte og støttet lærerne ved skolen. Det var mange som søkte veiledning hos henne.

I begynnelsen ble skolens elever gitt betegnelser som barn med ”autistiske trekk, barnepsykose, høyt angstnivå, konsentrasjonsproblemer og dårlig impulskontroll (MBD)". Det viste seg snart at det var stor pågang, og den lille avdelingen på 7 elever vokste raskt. På midten av 80-tallet hadde skolen i en periode 48 elever.

Skolen har alltid hatt som mål å tilbakeføre elevene til bostedsskolen, derfor ble reiselærervirksomhet og utadrettet tjeneste tidlig etablert ved skolen. Siden skolen hadde tilhold i samme skolebygg som Majorstua skole, fikk mange av våre elever kontaktklasser der, hvor de kunne delta i timer/fag de mestret og de kunne trene på å være i stor klasse.

Integrasjonsarbeidet i skolen har lenge vært og er et hett diskusjonstema. Målsettingen er at alle elever med særskilte behov skal få undervisning ved sin bostedsskole. Lønnebakken skole følger opp denne målsettingen. Elevtallet ved skolen ble noe redusert, og vi tilbakeførte elevene raskere. De frigitte ressursene ble brukt til samarbeid og veiledning på elevenes bostedsskoler og til å utvide reiselærertjenesten, som har fått betegnelsen utadrettet tjeneste. Den har sine røtter tilbake til ”Spesialskolen som ressurs” fra midten av 80-tallet. Utadrettet tjeneste lå under Lønnebakken skole frem til høsten 2020. Nå er disse veilederne organisert under PPT. Lønnebakken skole arbeider fortsatt aktivt for tilbakeføring til ordinær skole når elevene er klare for det.

Lønnebakken skole flyttet senere til Torshov i 2001 og var lokalisert der frem til de høsten 2020 flyttet inn i nye lokaler på Bredtvet.

Litt historie fra nåværende skolebygg. Eiendomshistorikk Bredvet kompetansesenter ligger på grunnen til tidligere Bredtvet gård. Gården er ikke nevnt i middelalderen. Den var krongods da den ble solgt i 1662. Gården hadde flere eiere fram til Hans Nilsen Hauge kjøpte den i 1817 og drev den til sin død i 1824. Gården ble da kjøpt av staten og bygningene revet. I 1921 ble Bredvet forbedringsanstalt og fengsel anlagt på eiendommen. I 1961 ble det besluttet å fradele tomt til spesialskolen for talehemmede. Skolekomplekset ble i sin helhet tegnet av P.A.M. Mellbye, som mottok arkitekturpris for anlegget. Skolen ble bygget for 160 elever, hvorav 50 eksterne og 110 med internatplass. Fellesfunksjoner var samlet i en hovedbygning med skolefløy i to etasjer lengst mot sør, i midten administrasjons- og behandlingsavdeling i fire etasjer og lengst mot vest gymnastikksal og kjøkkenavdeling. Nedenfor ligger fem internater, hver i to etasjer. Anlegget er konstruert med betongsøyler i et plansystem med kvadratiske enheter. Takene er utformet som betongskåler, fylt med jord og tilsådd for effektiv lyddemping fra Trondheimsveien. Til anlegget hører også betjeningsboliger av tre, bygget ovenfor mot atkomstveien. Hovedinnngang er flyttet fra fasaden mot internatene til øvre plan.

Historie: 1919: Den statlige Granhaug offentlige skole for barn og ungdom med talefeil, startet på Lysaker i Bærum 21.05.1919.

Internatskole for gutter og jenter.

1945: Byggekomité dannet for bygging av ny spesialskole for talehemmede.

1949: Sætern gård i Bærum ble kjøpt til formålet. Arkitekt Mellbye engasjert til å forestå planleggingsarbeidet.

1961: KUDaksepterer tilbud fra JD omareale til spesialskolen utskilt fra Bredtveit kvinnefengsels område. Området på Bredtvet oppdeles i parseller til forskjellige foreslåtte formål som spesialskole, musikkskole, bibliotekskole og ny lærerskole. Kun spesialskolen bygges. Oppgaven og romprogram overdras til Statens bygge og eiendomsdirektorat.

1962: Romprogrammet godkjennes.

1963: Forprosjektet godkjennes.

1964: Anbud ble innhentet.

1967: Skolen tas i bruk i januar 1967 under navnet Spesialskole for talehemmede.

1976: Navnet endres til Bredtvet senter for logopedi.

1992: Halmrast skole innlemmes som en avdeling.

1997-1998: Alle asfalterte flater rundt kompetansesenteret ble lagt om på nytt for å gi flere parkeringsplasser.

2003: Torshov Kompetansesenter samlokaliseres med Bredtvedt og tre av internatene bygges sammen og ombygges til kontorer. Drift legges om og behov for flere kontorer, mindre internatfunksjoner.

2020: Lønnebakken skole flytter inn i hovedbyggets lokaler som spesialskole med 36 elevplasser for elever med sosio-og emosjonelle vansker.

2021: Lønnebakken skole utvides med ny elevgruppe for elever innen autismespekteret. Den nye avdelingen vil bli lokalisert i de 3 bygningene nedenfor hovedbygget og vil ta imot 14 nye elever ved skolestart 2021. Det ble også dette skoleåret åpnet AKS på avdelingen for elever med autisme. Avdelingen for elever med sosiale og emosjonelle vansker hadde også en elevtallsøkning med 4 elevplasser dette året.

2022: Lønnebakken skole utvider med 27 nye elevplasser og vgs for elever med autisme. Det vil være tilsammen 81 skoleplasser og ca. 100 ansatte på Lønnebakken skole fra skolestart 2022.