Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  •  styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  •  legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  •  gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  •  legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Faste medlemmer i driftsstyret ved Lønnebakken skole:

Foresatte:

Solveig Renestøl (t.o.m 31.07.18)
Vibeke Bugge (t.o.m 31.07.18)

Eksterne:

Knut A. Fjeld (t.o.m 31.12.17)
Alexandra Wiland (t.o.m 31.12.17)
Steinar Mathisen (t.o.m 31.12.17)

Elever:

Bjørn Renestøl (t.o.m 31.07.18)
Nicolay S. Sjøstrøm (t.o.m 31.07.19)

Ansatte:

Gry Gåsnes (t.o.m 31.12.17)
Ståle Dahlberg (t.o.m 31.12.18)

Varamedlemmer:

Eksterne:

Taral Guldahl Seierstad (t.o.m 31.12.17)
Sveinung Heldal Haugen (t.o.m 31.12.17)

Ansatte:

Erika B. Akselsen (t.o.m 31.12.18)
Stein Are Regvoll Rydin (t.o.m 31.12.18)

Vi viser for øvrig til Oslo-skolens Standardreglement for driftsstyrene.