Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  •  styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  •  legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  •  gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  •  legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Medlemmer i driftsstyret ved Lønnebakken skole:

Faste   medlemmer:

Foresatte:

Gunnhild Høyfeldt

Veronica Bring Oscarsdatter

 

Elever:

Leon Soleiman Rekstad

Presil Diliyan Kolev

Ansatte:

Madeleine Bye

Ståle Darre Dahlberg

Vara

Arjeta Miftari

 

Eksterne medlemmer:

Camilla Husum Vold   SV

Mathias Meyer H

Ellen Torunn Kvalheim Andresen

Vara:

Arild Holland SV

Helge Selstø H

Monica Semb Sætre AP

 

 

 

Vi viser for øvrig til Oslo-skolens Standardreglement for driftsstyrene.