Hovedseksjon

Videregående skole

All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer.

Noen elever har behov for mål som avviker fra nasjonale læreplaner og som forutsetter et alternativt innhold og tilrettelegging i større deler av opplæringen. Disse målene kan være knyttet til ferdigheter innenfor dagliglivets aktiviteter (ADL) på områder som for eksempel:

  • Egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse)
  • Kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått og forstå andre)
  • Nærhet og samhørighet (å ha kontakt med og tilhørighet til andre mennesker)
  • Verdsatte sosiale roller
  • Praktiske ferdigheter

Lønnebakken skole kan tilby bydelene kjøp av avlastningsplasser (AKS- tilbud) for våre elever på 8.- 13. trinn. Se nærmere informasjon under fanen Aktivitetsskolen.