Hovedseksjon

Fast skoleplass

Skolen er tilrettelagt for elever som har behov for en annen tilnærming og gruppesammensetning enn ordinær skole. Klassene på avdelingene for elever med sosiale og emosjonelle vansker har 3 til 9 elever med 1 til 2 pedagoger og 1 assistent/fagarbeider pr. klasse. På avdelingene for elever med autisme er det 7 elever og 3 pedagoger og opp til 6 miljøarbeidere pr. klasse.

Elevene kan ha hatt vansker i ordinær skole grunnet nevropsykiatriske vansker som for eksempel: ADHD, Tourettes syndrom, diagnose innenfor autismespekteret, PTSD eller utviklingstraumer. Det kreves en sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for at eleven skal kunne søke om fast plass hos oss.

Vi jobber med å tilrettelegge skolehverdagen best mulig for elevene våre. Vi kartlegger hva hver enkelt elev trenger for å fungere best mulig. Vi blir kjent med elevenes interesser og styrker, og tilpasser undervisningen der etter. Vi kartlegger også elevenes triggere (hva som stresser eleven) og elevens dempere (hva som gjør eleven rolig), for å vite hvordan elevene skal kunne være i stand til å lære fag og sosiale kompetanse på optimal måte.

Hvordan søke plass?

Vi tar i mot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Inntakskontoret i Utdanningsetaten.                    

Barnets bostedsskole må i samarbeid med foresatte sende søknadskjema til Utdanningsetaten i Oslo. Søknadsfristen er innen 1. desember for opptak påfølgende skoleår.

Inntakskontoret tar sikte på å ferdigstille inntaket i mars påfølgende år. Søkere vil få skriftlig svar på om eleven har fått tildelt plass eller ikke.